Sekretesslagen

Alla som arbetar på Wetterhälsan har att iaktta livslång sekretess för uppgifter om dig som gör att du kan lida men. Det gäller uppgifter i telefonkontakter, besök eller text i din journal.

Offentlighets- och sekretesslag, (2009:400), 25 kap, 1 §: Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar.

Kontakta verksamhetschefen om du vill granska vilka som varit inne och läst din journal.

 

Skyddade personuppgifter

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter eller ”skyddad identitet”: Sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

Läs mer: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html

Om du har skyddade personuppgifter kan du inte ringa till Wetterhälsan för att få råd eller boka tid. Du måste fysiskt komma till någon av våra mottagningar och göra ett besök.

Om någon med skyddade personuppgifter ringer till oss så svarar vi att ”det finns inte någon med det personnumret”

 

 

Samtycke till sammanhållande journalföring

När du listar dig på Wetterhälsan får du frågan om du samtycker till sammanhållen journalföring. Syftet är att få din tillåtelse att läkare, eller annan vårdgivare, som skall ta över din vård att läsa din tidigare journal.

Frågan finns med på vår lokala listningsblankett men kan också komma som en fråga i telefonsamtal eller ett besök. Ditt svar dokumenteras i din journal och kan när som helst uppdateras/ändras.

Svarar du ja på det så innebär det att Wetterhälsan får läsa din journal från din gamla vårdcentral och andra vårdgivare i Region Jönköpings län kan läsa vår remiss och bakomliggande journaltext från Wetterhälsan.

Svara du nej på frågan så får inte den mottagande remissenheten läsa din tidigare journal. Detta kan väsentligt försvåra din vård.

 

Spärra din journal

Du kan spärra din journal i en yttre eller inre spärr.

En yttre spärr innebär att ingen utanför Wetterhälsan kan läsa din journal.

En inre spärr innebära att bara en klinik inom vården kan läsa din journal från Wetterhälsan. Eftersom Wetterhälsan är en enda juridisk vårdgivare så är det ingen idé att spärra sin journal från Wetterhälsan med en inre spärr.

Vid livsfara kan vården alltid låsa upp en spärrad journal.

Du spärrar din journal hos Region Jönköpings län Kontaktcenter http://www.rjl.se/om-oss/kontakta-oss/

 

Mejl

Mejl till Wetterhälsan innebär en kommunikation där vi inte kan garantera tillräckligt hög sekretess. Vi kan inte verifiera vem som har mejlat eller vem som läser mejlsvar. Mejla därför oss inte i ärenden som rör din vård. Använd istället 1177 e-tjänster https://kontakt.minavardkontakter.se/mvk/login/login.xhtml

 

Chatt

En chatt med Wetterhälsan innebära att du i realtid synkront skriftväxlar med en vårdgivare eller administratör. Chattar är krypterad och i realtid. Informationen försvinner så snart chatten stängs ner. Chatt medger också vårdgivaren att ställa kontrollfrågor. Chatt är därför ett relativt säkert kommunikationssätt.

Wetterhälsan har två chattar:

  1. Administrativ och den öppnar sig när du går in på vår web och det samtidigt finns en ledig administratör. Där hanteras inga frågor inom vården.
  2. En för rådgivning med distriktssköterskor. Den öppnar du under Boka tid / Avboka http://www.wetterhalsan.se/boka/

 

Google analytiscs

Wetterhälsan använder sig av ”Google Analytics” för att bättre förstå hur hemsidan används. Detta görs i syfte att kunna tillhandahålla en så bra och effektiv hemsida som möjligt. För mer information om instrumentet, följ denna länk: Google Analytics