Välkommen till Wetterhälsan Företagshälsovård!

Wetterhälsan Företagshälsovård AB erbjuder små och medelstora företag i och runt Jönköping lättillgänglig och kostnadseffektiv företagshälsovård.

Företagshälsovård är till sin karaktär förebyggande och systematisk.

Wetterhälsan vill regelbundet träffa medarbetare och ledning hos företaget i syfte att inventera behov, följa upp samt planera arbetet framåt med att förebygga ohälsa i arbetslivet. Vi ger också stöd och råd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vårt baserbjudande består av regelbundna hälsosamtal mellan medarbetare och företagssköterska, enligt beforskad modell. Därtill kommer planerade företagsbesök för konsultationer och lokal kännedom.

Vid behov erbjuder Wetterhälsan tilläggstjänster från alla Wetterhälsans vårdgivare och konsulter.
Vi kan också erbjuda utlagd mottagning för hälsosamtal samt besök av företagssköterska.

Beställningar av företagshälsovård kan enbart göras av utsedd arbetsledare/chef, ej av medarbetaren själv.

Wetterhälsan har inget abonnemang utan tar betalt per prestation.

Så hanterar vi dina personuppgifter