I basutbudet utförs hälsosamtal av företagssjuksköterska. Hälsosamtalet syftar till att förebygga och tidigt upptäcka arbetsrelaterad ohälsa. Ett sammanfattande resultat för hela arbetsgruppen återkopplas till arbetsgivaren. Med detta som underlag kan planering för det fortsatta arbetsmiljöarbetet genomföras. Vid behov kan arbetsgivaren delges den enskilde medarbetarens resultat, då krävs medarbetarens samtycke.

Besvär hos enskild medarbetare som bedöms ha en annan orsak än arbetslivet hänvisas vidare till vald vårdcentral.

Hälsosamtalet finns i två varianter – syn/hörsel eller kondition. Båda samtalen utgår från arbetsmiljö – och livsstilsenkät och tar cirka 60 minuter.

 

Variant SYN/HÖRSEL
Prover Tilläggstjänst

– Synkontroll
– PSA prov, erbjuds män >50 år

– Hörselkontroll
– TSH, till kvinnor

Variant KONDITION
– Spirometri, erbjuds medarbetare med

– Åstrands kondtionstest
   lungfunktionspåverkande arbete

Prover i Basutbud
– Lungröntgen med läkarbesök,

– Blodtryck
   erbjuds medarbetare med

– Hb
   lungfunktionspåverkande arbete

– P-glukos
 

– Kolesterol
 

– Längd, vikt, bukomfång, BMI