Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Sekretess och personuppgifter

Patientsäkerhetsberättelse

Här delar vi med oss av våra strategier, mål och resultat i arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelse 2022

Sekretesslagen

Alla som arbetar på Wetterhälsan har att iaktta livslång sekretess för uppgifter om dig som gör att du kan lida men. Det gäller uppgifter i telefonkontakter, besök eller text i din journal.

Offentlighets- och sekretesslag, (2009:400), 25 kap, 1 §: Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar.

Kontakta verksamhetschefen om du vill granska vilka som varit inne och läst din journal.

 

Skyddade personuppgifter

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter eller ”skyddad identitet”: Sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

Läs mer: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html

Trots att ovannämnda har olika grader av sekretess hos Skatteverket så benämns alla som skyddade personuppgifter i vårt journalsystem Cosmic. Vi behandlar därför alla dessa på samma sätt. Om du har skyddade personuppgifter kan du därför inte ringa till Wetterhälsan för att få råd eller boka tid. Du måste fysiskt komma till någon av våra mottagningar och göra ett besök.

Om någon med skyddade personuppgifter ringer till oss så svarar vi att ”det finns inte någon med det personnumret”.

 

Samtycke i Wetterhälsan Digital

Genom att lämna ditt samtycke ger du behörig vårdpersonal hos Wetterhälsan rätt att ta del av dina ospärrade patientuppgifter från andra vårdsystem och vårdgivare som är tillgängliga via sammanhållen journalföring. Vidare samtycker du till vårdpersonalens rätt att ta del av Nationella patientöversikten samt läkemedelsförteckningen. Du samtycker också till att Wetterhälsan får kontakta dig digitalt med påminnelse och kallelser via sms och e-post. Det är frivilligt för dig att lämna ditt samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom ett skriftligt meddelande till oss.

Om du inte samtycker kommer du inte kunna kontakta oss genom Wetterhälsan Digital utan hänvisas istället till att kontakta Wetterhälsan på telefon.

 

Samtycke till sammanhållande journalföring

När du listar dig på Wetterhälsan får du frågan om du samtycker till sammanhållen journalföring. Syftet är att få din tillåtelse att läkare, eller annan vårdgivare, som skall ta över din vård att läsa din tidigare journal.

Frågan finns med på vår lokala listningsblankett men kan också komma som en fråga i telefonsamtal eller ett besök. Ditt svar dokumenteras i din journal och kan när som helst uppdateras/ändras.

Svarar du ja på det så innebär det att Wetterhälsan får läsa din journal från din gamla vårdcentral och andra vårdgivare i Region Jönköpings län kan läsa vår remiss och bakomliggande journaltext från Wetterhälsan.

Svara du nej på frågan så får inte den mottagande remissenheten läsa din tidigare journal. Detta kan väsentligt försvåra din vård.

 

Spärra din journal

Du kan spärra din journal i en yttre eller inre spärr.

En yttre spärr innebär att ingen utanför Wetterhälsan kan läsa din journal.

En inre spärr innebära att bara en klinik inom vården kan läsa din journal från Wetterhälsan. Eftersom Wetterhälsan är en enda juridisk vårdgivare så är det ingen idé att spärra sin journal från Wetterhälsan med en inre spärr.

Vid livsfara kan vården alltid låsa upp en spärrad journal.

Du spärrar din journal hos Region Jönköpings län Kontaktcenter http://www.rjl.se/om-oss/kontakta-oss/

 

Mejl

Mejl till Wetterhälsan innebär en kommunikation där vi inte kan garantera tillräckligt hög sekretess. Vi kan inte verifiera vem som har mejlat eller vem som läser mejlsvar. Mejla därför oss inte i ärenden som rör din vård. Använd istället 1177 e-tjänster https://kontakt.minavardkontakter.se/mvk/login/login.xhtml

 

Chatt

En chatt med Wetterhälsan innebära att du i realtid synkront skriftväxlar med en vårdgivare eller administratör. Chattar är krypterad och i realtid. Informationen försvinner så snart chatten stängs ner. Chatt medger också vårdgivaren att ställa kontrollfrågor. Chatt är därför ett relativt säkert kommunikationssätt.

Wetterhälsan har två chattar:

  1. Administrativ och den öppnar sig när du går in på vår web och det samtidigt finns en ledig administratör. Där hanteras inga frågor inom vården.
  2. En för rådgivning med distriktssköterskor. Den öppnar du under Boka tid / Avboka http://www.wetterhalsan.se/boka/  

 

Policy för hantering av personuppgifter och cookies

Allmänt

Genom att gå in på www.wetterhalsan.se (”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss via telefon, vid besök, om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar brev/e-post till oss.

Om du anmäler dig till nyhetsbrev kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Wetterhälsan Företagshälsovård AB meddelar personnummer tillsammans med aktuell konsultation på faktura till kundföretag.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Som kund hos Wetterhälsan samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till dataskyddsombud eller Datainspektionen.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Wetterhälsan Vårdval 556792-0128 eller Wetterhälsan Företagshälsovård 556857-4999. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran av radering ber vi dig kontakta info@wetterhalsan.se

I vissa sammanhang är det kundföretag som är personuppgiftsansvarig, medan Wetterhälsan är personuppgiftsbiträde. Det kan exempelvis vara när ni som arbetsgivare tar kontakt med oss för utförande av tjänster. I andra sammanhang kan Wetterhälsan vara personuppgiftsansvarig och annan leverantör personuppgiftsbiträde. Det kan gälla leverantör av journalsystem.

 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för båda bolagen är David Moltubak, david.moltubak@rjl.se

 

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund eller patient hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta info@wetterhalsan.se

 

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

 

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

 

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 

Dina rättigheter som registrerad

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

–   Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;

–   Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;

–   Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;

–   Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och

–   När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

 

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

 

Övrigt

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt “Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

 

Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Wetterhälsan eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Wetterhälsans skriftliga godkännande.

 

Cookies

www.wetterhalsan.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. www.wetterhalsan.se sparar inte IP-adresser i våra databaser.

www.wetterhalsan.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

 

Google analytics

Wetterhälsan använder sig av ”Google Analytics” för att bättre förstå hur hemsidan används. Detta görs i syfte att kunna tillhandahålla en så bra och effektiv hemsida som möjligt. För mer information om instrumentet, följ denna länk: Google Analytics